โรงงาน

เพื่อส่งต่อสินค้าที่มีคุณภาพและรองรับ
ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

Image

แนะนำ

OSP Label Co.,Ltd เป็นโรงพิมพ์ท่มี ีสิ่งอํานวยความสะดวก ทาง
ด้านการพิมพ์ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้งั การตรวจสอบคุณภาพสินค้า
และการส่งสินค้าได้ตรงตามเวลา เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความพึ่งพอใจ
สูงสุดจากการใช้บริการ

แนะนำ

Facility

เครื่องพิมพ์ดิจิตอลพริ้นท์ติ้ง

สามารถพิมพ์ได้กับข้อมูลท่ีหลากหลาย สามารถเปล่ยี นแปลง
เน้ือหาในการพิมพ์เนื่องจากเคร่ืองดิจิตอลพริน้ท์ตง้ิไม่ต้อง
ใช้เพลทในการพิมพ์ ทําให้ประหยัดเวลา งานพิมพ์มีความ
โดดเด่น สีคมชัด และรองรับการพิมพ์บนผิววัสดุที่
หลากหลาย เช่น สติก๊ เกอร์ใส, สติก๊ เกอร์ทึบแสง เป็นต้น

เครื่องพิมพ์ดิจิตอลพริ้นท์ติ้ง

เครื่องตรวจสอบคุณภาพสินค้า

เป็นเครื่องตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ใช้แบบเดียวกับ OSAKA SEALING PRINTING JAPAN สามารถตรวจ สอบคุณภาพสินค้าได้อย่างแม่นยำ ทำให้ลูกค้าสามารถ วางใจในคุณภาพสินค้าได้

เครื่องตรวจสอบคุณภาพสินค้า

Laser Cut

เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ด้วยเลเซอร์ สามารถตัดสติ๊กเกอร์ได้หลากหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบธรรมดา เช่น สี่เหลี่ยม, วงกลม หรือรูปแบบที่ซับซ้อนก็สามารถตัดได้
เพื่อให้รูปแบบของสติ๊กเกอร์สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และการออกแบบสินค้า